ปีงบประมาณ: หน่วยงาน:

รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (SAR)

รายงาน ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

ตัวชี้วัดผลปฎิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ำหนัก 6 เดือน 12 เดือน
ปี 64 ปี 65 ปี 66 (ร้อยละ) ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน คะแนน
ประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)

-

-

 

70

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.1 ความสำเร็จในการเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
%

35

0.0833

0.0833

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.2 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับ สป.ทส. ลงสู่ระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน
%

-

-

25

0.0833

0.0833

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.3 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
%

97.60

100

10

0.0833

0.0833

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

416.93

422.10

 

30

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 2.1 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
%

-

-

15

0.0833

0.0833

ตัวชี้วัดหลักที่ 2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
%

416.93

422.10

15

0.0833

0.0833

รวม         100.00     8.3333     0.0000
คะแนนเต็ม 5               0.0833     0.0000

 = N/A  = 0.00-1.49  = 1.50-2.49  = 2.50-3.49  = 3.50-4.49  = 4.50-5.00
Copyright 2006 © - Ministry of Natural Resources and Environment - All Rights Reserved

This website is developed by

This website require IE6+
Best view in 1072x768 pixel