ปีงบประมาณ: หน่วยงาน:

รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (SAR)

รายงาน ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดผลปฎิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ำหนัก 6 เดือน 12 เดือน สรุปรายปี
ปี 59 ปี 60 ปี 61 (ร้อยละ) ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน คะแนน
ประเมินตนเอง
ผลงาน คะแนน
ประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

-

-

 

50

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.1 การขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
%

-

-

20

125

5.0000

112.5

5.0000

118.75

5.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.2 การขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
%

-

-

15

110

5.0000

118.18

5.0000

114.09

5.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.3 การขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
%

-

-

15

100

4.0000

110

5.0000

105

4.5000

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)

-

-

 

0

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด (Function-Area Base)

-

-

 

0

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

องค์ประกอบที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Base)

-

-

 

25

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม

-

-

 

10

 

5.0000

 

5.0000

0

5.0000

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 การควบคุมเชิงกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือ PDCA (Plan-Do-Check-Act)
%

-

-

10

110

5.0000

121.74

5.0000

115.87

5.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-

-

 

15

 

5.0000

 

5.0000

0

5.0000

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 การนำองค์การของผู้บริหาร สป.ทส. Morning Talk โดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
%

-

-

5

110

5.0000

145.80

5.0000

127.9

5.0000

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 การลดการใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ำมัน)
%

-

-

5

110

5.0000

322.30

5.0000

216.15

5.0000

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การลดการใช้กระดาษ
%

-

-

5

110

5.0000

100

5.0000

105

5.0000

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (Potential Base)

-

-

 

25

 

 

0.0000

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 5.1 การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
%

-

-

10

78

2.0000

113.33

3.0000

95.665

2.5000

ตัวชี้วัดหลักที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ
%

-

-

15

100

5.0000

100

5.0000

100

5.0000

รวม         100.00     455.0000     480.0000     467.5000
คะแนนเต็ม 5               4.5500     4.8000     4.6750

 = N/A  = 0.00-1.49  = 1.50-2.49  = 2.50-3.49  = 3.50-4.49  = 4.50-5.00
Copyright 2006 © - Ministry of Natural Resources and Environment - All Rights Reserved

This website is developed by

This website require IE6+
Best view in 1072x768 pixel