ปีงบประมาณ: หน่วยงาน:

รายงานการประเมินตนเองของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (SAR)

รายงาน ณ วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดผลปฎิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ำหนัก 6 เดือน 12 เดือน สรุปรายปี
ปี 59 ปี 60 ปี 61 (ร้อยละ) ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน คะแนน
ประเมินตนเอง
ผลงาน คะแนน
ประเมินตนเอง
รวม         0.00     0.0000     0.0000     0.0000
คะแนนเต็ม 5               0.0000     0.0000     0.0000

 = N/A  = 0.00-1.49  = 1.50-2.49  = 2.50-3.49  = 3.50-4.49  = 4.50-5.00
Copyright 2006 © - Ministry of Natural Resources and Environment - All Rights Reserved

This website is developed by

This website require IE6+
Best view in 1072x768 pixel