ปีงบประมาณ: หน่วยงาน:

รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (SAR)

รายงาน ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ตัวชี้วัดผลปฎิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ำหนัก 6 เดือน 12 เดือน
ปี 61 ปี 62 ปี 63 (ร้อยละ) ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน คะแนน
ประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

-

-

 

70

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.1 การขับเคลื่อนการประเมินของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ
%

-

-

25

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.2 การขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
%

-

-

15

1.0000

1.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.3 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
%

-

-

15

0.6667

0.6667

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.4 ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (2562-2564)
%

-

-

15

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

 

0

 

 

0.0000

 

 

0.0000

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)

-

-

 

0

 

 

0.0000

 

 

0.0000

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้ บริการประชาชนหรือ หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

-

-

 

20

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 4.1 ความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
%

-

-

10

ตัวชี้วัดหลักที่ 4.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
%

-

-

10

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (Potential Base)

-

-

 

10

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 5.1 ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม
%

-

-

10

รวม         100.00     25.0000     0.0000
คะแนนเต็ม 5               0.2500     0.0000

 = N/A  = 0.00-1.49  = 1.50-2.49  = 2.50-3.49  = 3.50-4.49  = 4.50-5.00
Copyright 2006 © - Ministry of Natural Resources and Environment - All Rights Reserved

This website is developed by

This website require IE6+
Best view in 1072x768 pixel