ปีงบประมาณ: หน่วยงาน:

รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (SAR)

รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2567

ตัวชี้วัดผลปฎิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ำหนัก 6 เดือน 12 เดือน
ปี 65 ปี 66 ปี 67 (ร้อยละ) ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน คะแนน
ประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)

-

-

 

60

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.1 ความสำเร็จในการพัฒนาบทบาทภารกิจหรือโครงสร้างของ ทส. ให้มีประสิทธิภาพ
%

-

-

20

0.0833

0.0833

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.2 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
%

98.5

100

30

0.0833

0.0833

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.3 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
%

100

99

10

0.0833

0.0833

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

-

-

 

40

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล
0%

-

-

 

20

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1.1 ร้อยละชุดข้อมูลเปิดที่เป็นไปตามมาตรฐานในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog)
%

-

-

10

0.0833

0.0833

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1.2 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
%

-

-

5

0.0833

0.0833

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1.3 คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
%

59.55

71.50

5

0.0833

0.0833

ตัวชี้วัดหลักที่ 2.2 คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
0%

422.10

462.20

 

20

0.0833

0.0833

รวม         100.00     6.6667     0.0000
คะแนนเต็ม 5               0.0667     0.0000

 = N/A  = 0.00-1.49  = 1.50-2.49  = 2.50-3.49  = 3.50-4.49  = 4.50-5.00
Copyright 2006 © - Ministry of Natural Resources and Environment - All Rights Reserved

This website is developed by

This website require IE6+
Best view in 1072x768 pixel