ปีงบประมาณ: หน่วยงาน:

รายงานการประเมินตนเองของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (SAR)

รายงาน ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

ตัวชี้วัดผลปฎิบัติราชการ ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย น้ำหนัก 6 เดือน 12 เดือน
ปี 60 ปี 61 ปี 62 (ร้อยละ) ผลงาน คะแนนประเมินตนเอง ผลงาน คะแนน
ประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)

-

-

 

60

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.1 การขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
%

ร้อยละ 40

9 ใน 10

20

 

0.6670

 

0.6670

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.2 การขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
%

4.00

4.23

15

 

0.6670

 

0.7500

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.3 การรายงานการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานฯของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
%

-

-

15

 

4.7000

 

4.8000

ตัวชี้วัดหลักที่ 1.4 ความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
%

ระดับ 5

-

10

 

5.0000

 

5.0000

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)

-

-

 

10

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 2.1 ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ
%

-

-

10

 

4.5000

 

4.5000

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)

-

-

 

0

 

 

0.0000

 

 

0.0000

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้ บริการประชาชนหรือ หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

-

-

 

10

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 4.1 ความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน
%

-

-

10

 

0.6670

 

0.6670

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (Potential Base)

-

-

 

20

 

 

0.0000

 

 

0.0000

ตัวชี้วัดหลักที่ 5.1 ความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
%

-

จัดส่งแผน

10

 

0.3330

 

0.3330

ตัวชี้วัดหลักที่ 5.2 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
%

95.00

98.42

10

95

4.5000

95

4.5000

รวม         100.00     243.8333     0.0000
คะแนนเต็ม 5               2.4383     0.0000

 = N/A  = 0.00-1.49  = 1.50-2.49  = 2.50-3.49  = 3.50-4.49  = 4.50-5.00
Copyright 2006 © - Ministry of Natural Resources and Environment - All Rights Reserved

This website is developed by

This website require IE6+
Best view in 1072x768 pixel